Проекти

Еразъм+ – “Мобилността- път към самоусъвършенстване и професионално развитие”
“Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 17 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите В. Търново, Габрово, Ловече, Русе и Търговище” (финансиран по оперативна програма “Региони в растеж” 2014 – 2020 г.
“Твоят час”
Еразъм + проект “Практика в европейски офис-конкурентно преимущество”
Еразъм + проект „Мобилността и дигиталните компетенции – ключ към професионално и личностно развитие“
Cultural Heritage – a Link to the Past, a Bridge to the Future
Перспективи за заетост чрез мобилност и продължаваща квалификация
Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Еразъм + проект „Дигитална грамотност в 6 стъпки“