Ученици от Старопрестолната гимназия по икономика реализираха мобилност по проект на прорама Еразъм+

Публикувано от admin на

Ученици от Старопрестолната гимназия по икономика реализираха мобилност по проект на прорама Еразъм+

През месец септември 2020 г. 30 ученици от X, XI и XII клас от специалностите „Банково  дело”,  „Икономическа  информатика”,  „Оперативно счетоводство” и  „Бизнес администрация”на Старопрестолна професионална гимназия по икономика проведоха своята учебна практика в град Брага, Португалия. Това беше вторият етап на проект „Перспективи за заетост чрез мобилност и  продължаваща квалификация”по  Програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, Сектор „Професионално образование и обучение”. Основни цели на проекта са модернизиране на професионалното образование и обучение, увеличаване на привлекателността му и разработване на общоевропейски подходи, подобряването на прозрачността и признаването на квалификациите, общо интернационализиране в този сектор, като по този начин се допринася за създаването на истински европейски пазар на труда. Финансирането  е  осигурено  от  Европейската  комисия  и  е  в размер на 113 562 евро.

Партньор  по  проекта  е  Braga Mobility Open- организация, чиято дейност е насочена  както към реализиране  на трансгранична мобилност, така и към осигуряване на образователни услуги.Благодарение на усилията на екипа на страната домакин и СПГИ ученическата мобилност се реализира в условията на пандемия при стриктно спазване на наложените ограничения  и правила, което гарантира безопасност и сигурност за всички участници. Приемащата организация  Braga Mobility Open осигури работни места във фирми, работещи в областта на информационното обслужване и комуникациите, консултантските услуги, управление на човешките ресурси, счетоводството, застрахователното и осигурителното дело, правно- нормативното и административно обслужване. Дейностите, които участниците изпълняваха им позволиха да се запознаят със спецификата на работа в реална пазарна среда и да придобият първоначален професионален опит.

Мобилността на учениците доведе до постигане на прагматичност в подготовката им, до формиране на умения за практическо решаване на задачи  в професионален и личен план. По време на своята учебна практика участващите ученици се  запознаха с европейските практики в областта на ИКТ, счетоводството, управлението, предприемачеството,  данъчното и трудово законодателство,социалното осигуряване в ЕС.

Участниците в   проекта  бяха  определени  след  селекция,  включваща определяне  на  нивото  на  езикова,  компютърна  и  професионална  подготовка,  и интервю.  Важни критерии за подбор бяха мотивация, ангажираност към проекта, комуникативност, качества за работа в екип. Ползвателите  преминаха  през  предварителна педагогическа,  езикова  и  културна  подготовка.

Учениците на СПГИ получиха възможност да повишат нивото на езиковата си подготовка чрез използване на OLS/ онлайн езикова подготовка по програма Еразъм +/. Това е чудесна възможност за тестване и усъвършенстване на езиковите знания и умения. Голяма част от учените показаха забележителен напредък  като на крайния тест за оценка постигнаха ниво С1 по общоевропейската езикова рамка.

Компетентностите, придобити от участниците по време на престоя в чужбина бяха валидирани чрез използването на сертификати на европейско ниво като Europass. Документът Europass мобилност удостоверява уменията и компетентностите, придобити от участниците- ученици по време на периода на мобилността в Португалия. Той предоставя подробна информация за придобитите знания, умения и компетенции. Документът ще подобри прозрачността на квалификациите.

Учените, които са провели учебната си практика в чужбина ще получат документ ECVET.Това е европейски инструмент, който позволява документирането на придобити в чужбина знания, умения и компетентности.Той осигурява бъдещ кредитен трасфер на придобитите професионални умения и квалификации.

Старопрестолна професионална гимназия по икономика гледа на работата по проекти като на инвестиция в професионалното и личностно развитие на всички участници. Учениците, включени в мобилността имаха  възможност да тестват своя професионален избор. Мобилността е от съществено значение за изграждане у учениците на ясна визия за бъдещата им реализация.

Реализирането на този проект е пореден успех за СПГИ и показва нейния капацитет да работи за подобряване  качеството на професионално образование и обучение.

Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Публикацията отразява единствено възгледите на екипа от Старопрестолна гимназия по икономика. Европейската комисия и Националната агенция не носят отговорност за начина, по който представената информация може да бъде използвана.

Категории: Uncategorized