Старопрестолна професионална гимназия по икономика подписа споразумение за сътрудничество с Районен съд – Велико Търново

Публикувано от admin на

На 24.10.2019 г. между Старопрестолна професионална гимназия по икономика и Районния съд в гр. Велико Търново, представлявани от своите ръководители – г-жа Виолета Йосифова, директор на СПГИ, и съдия Десислава Чалъкова-Минчева, и.ф. административен ръководител – председател на ВТРС, бе сключено споразумение за взаимноизгодно сътрудничество и трайно партньорство за осигуряване на съвместни дейности във връзка с обучението на ученици по специалност „Съдебна администрация”, професия „Съдебен служител”.

Постигнатата договореност предвижда Районният съд да осигури не само методическа подкрепа и експертна помощ във връзка с изготвянето и прилагането на учебните планове и програми по съответните учебни предмети за разширена професионална и допълнителна подготовка, но и да предостави база за провеждане на учебната практика на учениците, съдействие при осигуряване на ментори за провеждане на практическото им обучение и участие чрез експерти в комисията при оценяване на държавните изпити за придобиване на професионална квалификация (теория и практика).

Подписаното споразумение има своята предистория, обусловена от традиционно добрите отношения между двете институции. Още в края на миналата година ръководството на ВТРС съдейства за реализирането на държавния план-прием на гимназията, като подкрепи заявката й за обучение на кадри по специалността „Съдебна администрация”. Според ръководството на Районния съд е безспорна необходимостта от профилирано професионално обучение на млади хора, които имат желание за професионално развитие в правосъдната система.

Работата в съдебната администрация е специфична и е без аналог в другите административни системи. За да се постигне наистина ефективно осъществяване на функциите на съда, новоназначените служители преминават през период на обучение от техни колеги с дългогодишен опит и висока квалификация, чийто брой обаче с времето значително намалява.

Ангажирането на този времеви и човешки ресурс затруднява работата на магистратите и на съда като цяло. Ръководството на ВТРС вижда в разкритата нова специалност възможност за решаване на този кадрови проблем. След завършване на средното си образование по специалност „Съдебен служител” абитуриентите на Старопрестолната гимназия ще имат необходимите знания и умения, за да подпомагат ефективно дейността на магистратите и съдиите и да положат успешно начало на личното си професионално израстване. Тази благородна идея намира израз в сключеното споразумение, което ще обедини усилията на педагозите от СПГИ с тези на магистратите и съдебните служители в Районен съд – Велико Търново.

Категории: Uncategorized