Сигнали по ЗЗЛПСПОИН

ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ

Сигнал за нарушение може да бъде подаден:

в писмена форма, включително и по електронна поща

в устна форма, включително и по телефона, по други системи за гласови съобщения, а по искане на сигнализиращото лице – чрез лична среща в уговорен между страните подходящ срок

Приемане на сигнали в СПГИ „Д-р Петър Аладжов“ – гр. Велико Търново:

Адрес: ул. “Митрополит Панарет Рашев” №24, гр. Велико Търново

ел. поща: sonya.di.markova@edu.mon.bg

тел. 062/653 164

Формуляр за регистрирането на сигнали – по образец, утвърден от националния орган за външно подаване на сигнали – Комисията за защита на личните данни, който съдържа най-малко следните данни:

  1. Трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес (ако има такъв);
  2. Имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;
  3. Конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;
  4. Дата на подаване на сигнала;
  5. Подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

Не се разглеждат сигнали за нарушения, които са:

  1. Анонимни сигнали;
  2. Сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.