Свободни места

Съдебна администрация

  • VIIIa клас – 1 свободно място
  • IXa клас – 2 свободни места

Електронна търговия

  • Хб клас – 1 свободно място

Банково дело

  • Ха клас – 6 свободни места

Оперативно счетоводство

  • Ха клас – 6 свободни места