Свободни места

Съдебна администрация

  • VIIIa клас – 1 свободно място

Електронна търговия

  • ХIб клас – 1 свободно място

Банково дело

  • ХIа клас – 6 свободни места

Оперативно счетоводство

  • ХIа клас – 6 свободни места

Икономическа информатика

  • IXв клас – 1 свободно място

Търговия

  • VIIIa клас – 1 свободно място