Свободни места

Съдебна администрация

  • IXa клас – 1 свободно място
  • Ха клас – 2 свободни места

Електронна търговия

Банково дело

  • ХIа клас – 6 свободни места

Оперативно счетоводство

  • ХIа клас – 6 свободни места

Икономическа информатика

  • IXв клас – 1 свободно място
  • Хв клас – 1 свободно място

Търговия