Проект за реализация на основни приоритети за европейско развитие на СПГИ

Публикувано от admin на

В  плана за европейско развитие на СПГ по икономика са заложени  три основни приоритета: реализация в професиите на настоящето и бъдещето чрез осигуряване на адаптивно, привлекателно, качествено и иновативно професионално образование и обучение;

подпомагане на пълноценното личностно и професионално развитие на учениците;

мотивирани и креативни учители чрез усъвършенстване системата за квалификация, преквалификация и обучение на персонала.

В изпълнение на заложените приоритети за европейско развитие на СПГИ бяха реализирани 2 мобилности за педагогически и непедагогически персонал, защото повишаването на качеството на професионалното образование и обучение е невъжможно в съвремените условия без участие в Европейското пространство за образование и обучение и признаване на квалификациите и компетентностите, придобити в чужбина. Първата – курс на тема „ Управление на проекти“ се състоя през месец ноември 2021 година в град Брага, Португалия. Проблемите на избор на тема, целева група, методи на разпространение на резултатите, осигуряване на устойчивост и добавена стойност от работата по проекти, оценка на риска,  разгледани по време на обучението ще са от полза в бъдещата  работа по проекти.

От 25.05. до 3.06.2022г. се проведоха професионални визити за 5 преподаватели в професионални училища в региона Минъо, Португалия. От проведените професионални визити педагозите се убедиха, че съвременната ситуация изисква от всички нас умения за осигуряване на високо качество на преподаването в дигитална среда и чрез дигитални ресурси. Участниците се убедиха, че е необходимо все по-често да заместваме традиционните методи на преподаване с ново, дигитално учебно съдържание. Наличните в училище интерактивни кабинети и оборудване са предпоставка за прилагане на новите интерактивни практики, усвоени по време на мобилността.

„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.“ Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”

Категории: Uncategorized