Проекти


„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“


Еразъм+ – “Мобилността- път към самоусъвършенстване и професионално развитие”


„Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 17 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите В. Търново, Габрово, Ловече, Русе и Търговище“ (финансиран по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.


Еразъм + проект „Практика в европейски офис-конкурентно преимущество“


Еразъм + проект „Мобилността и дигиталните компетенции – ключ към професионално и личностно развитие“


Cultural Heritage – a Link to the Past, a Bridge to the Future


Перспективи за заетост чрез мобилност и продължаваща квалификация


Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“


Еразъм + проект „Дигитална грамотност в 6 стъпки“