Проекти

„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Еразъм+ – “Мобилността- път към самоусъвършенстване и професионално развитие”

Еразъм + проект „Дигитална грамотност в 6 стъпки“

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Перспективи за заетост чрез мобилност и продължаваща квалификация

Cultural Heritage – a Link to the Past, a Bridge to the Future

Еразъм + проект „Мобилността и дигиталните компетенции – ключ към професионално и личностно развитие“

Еразъм + проект “Практика в европейски офис-конкурентно преимущество”

Еразъм+ ПРОЕКТ № 2021-1-BG01-KA121-VET-000009881

Еразъм+ ПРОЕКТ № 2022-1-BG01-KA121-VET-000058248

Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“

Еразъм+ ПРОЕКТ № 2023-1-BG01-KA121-VET-000137580“Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 17 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите В. Търново, Габрово, Ловече, Русе и Търговище” (финансиран по оперативна програма “Региони в растеж” 2014 – 2020 г.