О Б Я В А

Публикувано от admin на

На основание чл.16, ал.2 във връзка с чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл.13, ал.2 и 5 и чл.43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Старопрестолна професионална гимназия по икономика, гр. Велико Търново, ул. ”Панарет Рашев” № 24,  обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост –помещение „Бюфет за закуски, топли и студени безалкохолни напитки” – 67.28 кв.м., находящо се на сутерена в сградата на Старопрестолна професионална гимназия по икономика, гр. В. Търново, ул. „Панарет Рашев“ №24

  1. Търгът ще се проведе на 23.09.2021 г. от 11.00 часа в сградата на гимназията.
  2. Начална тръжна цена месечно през учебното време – 400,00 лв. /Словом: Четиристотин лева и 00ст / невключваща консумативни разходи
  3. Месечна наемна цена по време на ваканциите – 20% от месечната наемна цена през учебното време.
  4. Цената на тръжната документация е 10,00 лв. Може да бъде получена в канцеларията на гимназията в рамките на работния ден, до 30 – ия ден, от датата на обявата/16.09.2021г./.
  5. Депозитът за участие е 40,00 лв. и се внася в касата на гимназията. Внесената сума на спечелилия търга се задържа, а на не спечелилите участници се освобождава.
  6. До търгът ще бъдат допуснати кандидати, които:

– всички физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон;

– физически лица, които не са осъждани или представляващи дружеството лица, които не са осъждани с влязла в сила присъда за преотстъпване с общ характер;

– нямат парични задължения към държавата за данъци и осигурителни вноски, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

– кандидати, които не са обявени и не се намират в открито производство по несъстоятелност;

– кандидати, които не са обявени в ликвидация;

  • Огледи на обекта може да се извършва от кандидати, закупили тръжна документация за времето от 09.00 до 15.00 часа на всеки работен ден от 18.08.2021г. до 16.09.2021г включително
  • Оферти предложение по образец се приемат в канцеларията на гимназията до 16.00 ч на 16.09.2021г.
  • В бюфета могат да се предлагат само разрешени от Наредба №37/21.07.2019г за здравословното хранене на учениците храни и напитки.

Информация на телефон: 062/65-31-64

Категории: Uncategorized