История

През 1919 г. Търговско–промишленото дружество в Търново изпраща молба до Министъра на търговията, промишлеността и труда за създаване на училище за търговия  и кооперативно дело в града. Тежките следвоенни години и кризата не спират желанието за развитие и образование на старостоличани.

На 19 октомври 1921 г. училището се открива с водосвет в килията при църквата „Св. Никола“ , където се водят занятията със записалите се 33 ученици и 7 ученички. Директор е Димитър Щърков

В годините училището има много имена, но целта е една утвърждаване на традиции в сферата на икономическата образованост:

Низше училище за търговия и кооперативно дело, Държавно средно търговско училище, Държавно търговска гмназия, Средно Търговско училище, Икономически техникум „Васил Коларов”, Техникум по икономика, Старопрестолна гимназия по икономика, Старопрестолна професионална гимназия по икономика.

В края на учебната 1923/1924 година годината за първи път се провежда зрелостен изпит за завършилите успешно 8 клас . Учениците получават зрелостни свидетелства.

От началото на 1926/1927 година държавата поема  изцяло издръжката на училището. На завършилите с успех зрелостен изпит се дава за първи път дипломи от държавно търговска гимназия.

През  учебната 1934/1935 година Търговско-Промишленото дружество в града в съгласие с Великотърновската градска община предприемат пристройката и надстройката при училището „Панарет“, за да го пригодят за нуждите на търговската гимназия.

През годините все повече се налага мнението за необходимостта да се засили ролята на техникумите и изобщо на средното икономическо образование в общата система на подготовка на необходимите икономически кадри за народното стопанство.

Икономическият техникум се утвърждава като най-авторитетното, първостепенно средище на икономическо образование с високоподготвени, способни икономически кадри.

От 1990/1991 е Техникум по икономика, от 7 април 2003 г. училището носи името Старопрестолна гимназия по икономика, а от 1 август 2016 г. , според изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование се нарича Старопрестолна професионална гимназия по икономика.

Хиляди възпитаници са завършили средното и професионалното си образование в училището и са намерили своята реализация  на пазара на труда, както в града, така и в предприятия и частни фирми в цялата страна и чужбина.

Училището предлага възможности за:

Отлично представяне на ученици в  състезания, олимпиади и конкурси; Регистрирани Учебно-тренировъчни фирми; Работа по международни проекти; Практики в чужбина; Разнообразни извънкласни изяви; Богата спортно-туристическа дейност; Обогатяване на българските традиции; Училищни символи и ритуали – знаме,  емблема, униформа; практика за студенти  на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”;  Потенциална възможност завършилите да стартират собствен бизнес.