За ученици

Заявления

График за провеждане на поправителни изпити за определяне на срочни/годишни оценки:

График за провеждане на изпити в самостоятелна форма на обучение:


График за провеждане на приравнителни изпити в дневна форма на обучение:


График за определяне на срочни оценки: