За ученици

График за провеждане на изпити в самостоятелна форма на обучение:


График за провеждане на приравнителни изпити в дневна форма на обучение:


График за определяне на срочни оценки: