Еразъм + проект „Мобилността и дигиталните компетенции – ключ към личностно и професионално развитие“

„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.“ Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”


Многоезичен тезаурус


За преподаватели

Обява за подбор на ползватели


За ученици

Обява за подбор на ученици

Списък на учениците, подали заявление за участие в проект „МОБИЛНОСТТА И ДИГИТАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ- КЛЮЧ КЪМ ЛИЧНОСТНО И ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ по Програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, Сектор „Професионално образование и обучение” в град Брага, Португалия