Достъп до информация

В Старопрестолна професионална гимназия по икономика – гр. Велико Търново се предоставя обществена информация по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/. Заявления за достъп до обществена информация се подават в канцеларията на Старопрестолна професионална гимназия по икономика – гр. Велико Търново всеки работен ден от 08:30 часа до 16:30 часа.

     Адрес:

     гр. Велико Търново, ул. “Панарет Рашев” 24

     Канцелария, етаж ІI

     тел: 062/ 65-31-64

     Заявления за достъп до обществена информация могат да се подават на е-mail: info-300129@edu.mon.bg

Правомощия на директора

Директорът на училището осъществява своите правомощия и изпълнение на  Правилника за дейността на гимназията и законовата нормативна уредба. Представлява институцията пред всички трети лица, с които тя встъпва в различни правоотношения. При изпълнение на своите функции директорът действа като орган за управление и контрол във връзка с пряката и основна дейност на образователната институцията. Ръководи образователния процес в гимназията в съответствие с държавната политика в областта на образованието и планира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно – управленска и финансова дейност на училището. Отговаря за предоставяне или ограничаване на достъпа до обществена информация. 

Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация

Всеки гражданин на територията на Република България има право на достъп до обществена информация. Всяко юридическо лице има право на достъп до обществена информация.

При упражняване на правото си на достъп до обществена информация, лицата не е необходимо да доказват наличието на законов интерес, както и да разясняват за причините и целите за упражняване на това право.

При упражняване правото им на достъп администрацията на учебното заведение не може да ограничава лицата на основата на тяхната раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Ред и условия за повторно предоставяне на обществена информация

За постъпилите писмени искания за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване, се прилага глава ІV от ЗДОИ.

Исканията се приемат, регистрират и разглеждат по реда на инструкцията за документооборота в учебното заведение.

Информацията от обществения сектор се предоставя за повторно използване след заплащане на материалните разходи по предоставянето й, определени с тарифа, приета от Министерския съвет.

Дейността по приемането, регистрирането, разглеждането и изготвянето на решения по ЗДОИ се осъществява по реда на процедурите за достъп до информация.