Документи

Заявления

Годишен план на СПГИ

Правилник за дейността на училището

Организация на учебния ден за учебната 2020 / 2021 година

График на класни и контролни за I срок на 2020 / 2021 учебна година

Спортен календар на Старопрестолна професионална гимназия по икономика за учебната 2020/2021 година

Училищна програма за превенция на ранното отпадане на ученици от системата на образованието

Училищна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвимите групи

Мерки за повишаване на качеството на образование 2019-2020


СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СТАРОПРЕСТОЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 ГОДИНА

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.

Правилник за създаване на устройство и дейност на обществените съвети – глава III

Закон за предучилищно и училищно образование

Закон за народната просвета

Инструктаж за действия след получаване на злонамерен анонимен телефонен сигнал в Старопрестолна гимназия по икономика


Училищни учебни планове – 2020/2021

Училищен учебен план – Съдебна администрация – VIII клас

Училищен учебен план – Електронна търговия – VIII клас

Училищен учебен план – Икономическа информатика – VIII клас

Училищен учебен план – Съдебна администрация – IX клас

Училищен учебен план – Електронна търговия – IX клас

Училищен учебен план – Икономическа информатика – IX клас

Училищен учебен план – Банково дело – X клас

Училищен учебен план – Оперативно счетоводство – X клас

Училищен учебен план – Икономическа информатика – X клас

Училищен учебен план – Електронна търговия – X клас

Училищен учебен план – Банково дело – XI клас

Училищен учебен план – Оперативно счетоводство – XI клас

Училищен учебен план – Икономическа информатика – XI клас


Училищни учебни планове – 2019/2020

Училищен учебен план – Съдебна администрация – VIII клас

Училищен учебен план – Електронна търговия – VIII клас

Училищен учебен план – Икономическа информатика – VIII клас

Училищен учебен план – Банково дело – IX клас

Училищен учебен план – Оперативно счетоводство – IX клас

Училищен учебен план – Икономическа информатика – IX клас

Училищен учебен план – Електронна търговия – IX клас

Училищен учебен план – Банково дело – X клас

Училищен учебен план – Оперативно счетоводство – X клас

Училищен учебен план – Икономическа информатика – X клас

Училищен учебен план – Банково дело

Училищен учебен план – Оперативно счетоводство

Училищен учебен план – Икономическа информатика