Документи

Училищна програма за превенция на ранното отпадане на ученици от системата на образованието

Училищна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвимите групи

Мерки за повишаване на качеството на образование 2019-2020


СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.

Правилник за създаване на устройство и дейност на обществените съвети – глава III

Инструктаж за действия след получаване на злонамерен анонимен телефонен сигнал в Старопрестолна гимназия по икономика