Проекти


„Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 17 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите В. Търново, Габрово, Ловече, Русе и Търговище“ (финансиран по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.


„Твоят час“


Еразъм + проект „Практика в европейски офис-конкурентно преимущество“