Документи

График – Изпити за определяне на годишна оценка за ученици в самостоятелна форма на обучение – сесия юни 2018 г.
Годишен план на СПГИ

Правилник за дейността на училището

  Анекс №1 и №2 към ПДУ
 • Приложение №1 – Самостоятелна форма
 • Приложение №2 – Валидиране
 • Приложение №3 – Етичен кодекс на общността
 • Приложение №4 – Отпадане
 • Приложение №5 – Качество
 • Приложение №6 – Диференцирано
 • Приложение №7 – Пропуск
 • Разписание на учебните часове

  Спортен календар на Старопрестолна професионална гимназия по икономика за учебната 2017/2018 година

  КРИТЕРИИ ЗА ГЛАВЕН УЧИТЕЛ

  Обява за главен учител

  Процедура


  СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СТАРОПРЕСТОЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 ГОДИНА

  ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

  СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.

  Правилник за създаване на устройство и дейност на обществените съвети – глава III

  Закон за предучилищно и училищно образование

  Закон за народната просвета

  Инструктаж за действия след получаване на злонамерен анонимен телефонен сигнал в Старопрестолна гимназия по икономика

  Училищен учебен план – Банково дело

  Училищен учебен план – Оперативно счетоводство

  Училищен учебен план – Икономическа информатика